ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING

Artikel 1:

De algemene voorwaarden voor dienstverlening regelen de betrekkingen tussen de klant en de diensten die The Future Alliance NV aanbiedt.  De diensten zijn bepaald in de overeenkomst.  De algemene voorwaarden voor dienstverlening maken integraal deel uit van de getekende overeenkomst.  The Future Alliance NV wordt hierna vernoemd als The Future Alliance.

Artikel 2:

Vooraleer The Future Alliance overgaat tot uitvoering van diensten dient The Future Alliance een getekende overeenkomst van de klant in haar bezit hebben.  De overeenkomst afgesloten tussen de klant en The Future Alliance  is een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis.

Artikel 3:

De overeenkomst wordt aangegaan op basis van de tarieven geldig op de datum van ondertekening van de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden voor dienstverlening van toepassing zijn.  Indien gedurende de looptijd van een overeenkomst de index (P.C. 200) wordt aangepast, zal de vermeerdering ook van toepassing zijn op alle nog uitstaande bedragen.

Artikel 4:

Elke introductie van een kandidaat wordt beschouwd te hebben plaatsgevonden wanneer The Future Alliance enige gegevens die een kandidaat identificeren aan de klant heeft gepresenteerd, ongeacht of de klant deze kandidaat kent. De overeenkomst treed in werking van zodra deze is ondertekend, of vanaf de afgesproken datum opgenomen in het contract.

Artikel 5:

Bij annulering van een overeenkomst door de klant voordat een shortlist werd opgeleverd, zullen de reeds gemaakte kosten steeds doorgerekend worden aan de klant en vermeerderd met een schadevergoeding gelijk aan 50 % van de nog niet gepresteerde diensten.

Wanneer de klant een opdracht voor meer dan één maand schorst voordat een shortlist werd opgeleverd wordt dit gelijkgesteld met een annulering.

Wanneer de klant een volledige shortlist ontvangen heeft en toch niet tot een aanwerving overgaat om eender welke reden, zal het volledige overeengekomen honorarium verschuldigd zijn.

Artikel 6:

De klant dient bij raadpleging van de gegevens, de C.V. en het dossier van de kandidaat alle regels in acht te nemen met betrekking tot de wet op de privacy.  De gegevens die verstrekt worden door The Future Alliance aan de klant met betrekking tot de kandidaat en de opgestelde adviezen blijven eigendom van The Future Alliance. Daar de gegevens van de kandidaat (adviesverlening, rapporten, CV’s enz.) vertrouwelijk behandeld worden, kunnen deze niet gebruikt worden voor andere doeleinden zonder voorafgaandelijk overleg en akkoord tussen partijen en de kandidaat. De klant verplicht zich ertoe de wettelijke verjaringstermijnen en de rechten van kandidaten (zoals recht op vergetelheid) te respecteren. Overtredingen van deze regels hebben een automatische ontbinding van het contract tot gevolg en dit zonder kosten voor The Future Alliance. De eventuele schadevergoeding aan de kandidaat die hieruit zou voortvloeien is geheel ten laste van de klant.

Artikel 7 :

Referenties bij vorige werkgevers worden enkel op uitdrukkelijk verzoek van de klant en enkel door The Future Alliance nagetrokken.  The Future Alliance zal enkel referenties navragen na instemming van de kandidaat en verzekert uiterste discretie ten aanzien van de kandidaten. Het is de klant nooit toegestaan zelf actie te ondernemen naar referenties bij vorige werkgevers – op welke wijze dan ook – zonder voorafgaand overleg met The Future Alliance.

Artikel 8 :

The Future Alliance verbindt er zich uiteraard toe om geen medewerkers, thans tewerkgesteld bij de klant, te benaderen in opdracht van derden binnen de 12 maanden na contractdatum. Alle informatie die door de klant wordt verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. The Future Alliance vraagt de klant om de door The Future Alliance verstrekte informatie met dezelfde discretie te behandelen.

De klant verbindt zich er toe om zich te onthouden van alle initiatieven die tot gevolg hebben dat een werknemer van The Future Alliance wordt aangemoedigd om ontslag te nemen om in dienst te treden bij de klant en dit gedurende een periode van één jaar na de beëindiging van het contract tussen de klant en The Future Alliance.

Ingeval dit geschonden wordt, zal er per afgeworven werknemer een forfaitaire schadevergoeding van 13.500,€ exclusief BTW verschuldigd zijn teneinde de schade geleden door The Future Alliance  te vergoeden.

Artikel 9 :

Kandidaten worden door The Future Alliance verzocht om absolute eerlijkheid aan de dag te leggen bij het verstrekken van informatie.

The Future Alliance is een raadgevend bureau dat zich maximaal inspant om kwalitatief hoogstaand advies te formuleren maar nooit aansprakelijk noch verantwoordelijk kan zijn voor de gegeven adviezen.  De contracten van The Future Alliance zijn middelenverbintenissen.

Artikel 10 :

Indien de klant in de loop van een Direct Search-procedure voor een welbepaalde vacature belangrijke profielwijzigingen doorgeeft, wordt er een nieuwe intake gepland en zal er een nieuwe autorisatie voor de aangepaste functie gefactureerd worden.

Artikel 11:

Een aanwerving vindt plaats zowel wanneer een kandidaat op tijdelijke basis wordt aangeworven als wanneer een kandidaat op een permanente basis wordt aangeworven.

Artikel 12 :

Kandidaten die in de loop van de rekrutering- en evaluatieprocedure op spontane basis of via andere kanalen met de klant contact nemen en in aanmerking komen, worden door de klant doorverwezen naar de The Future Alliance en worden aan een vergelijkende beoordeling onderworpen en als dusdanig in de selectieopdracht opgenomen zonder meerkosten voor zover het aantal beperkt blijft tot maximum 3.

Voor kandidaten die aan de klant zijn voorgesteld tijdens een procedure, maar niet aangeworven en dewelke binnen een termijn van 24 maanden na het verstrijken van het contract worden aangeworven door de klant of derden ten gevolgen van de klant, zal een eenzelfde fee als het originele honorarium worden aangerekend. De klant is hoofdelijk verantwoordelijk om The Future Alliance hiervan op de hoogte te stellen. Onder derden wordt mede verstaan zustermaatschappij, dochtermaatschappij of enig ander bedrijf waarmee de klant verbonden is, maar is daartoe niet beperkt.

Artikel 13 :

Indien binnen een periode van 6 maanden na aanwerving een door The Future Alliance aanbevolen kandidaat wordt ontslagen en moet vervangen worden, verbindt The Future Alliance er zich toe deze Search opnieuw aan te vatten en enkel de administratiekosten ten bedrage van 9 % van het contract te factureren bij de aanvang van de garantie.

Deze nieuwe search is echter beperkt in tijd, maximaal 6 maanden en gaat van start van zodra de nodige administratiekosten zijn betaald. Verder wordt deze nieuwe searchlist beperkt tot 1 nieuwe shortlist (shortlist bestaat uit 3 potentiële kandidaten).

De garantieclausule is enkel en alleen van toepassing indien het honorarium voor de initiële overeenkomst volledig is  betaald volgens de contractuele afspraken. Er wordt geen garantie op de garantie gegeven. Er wordt geen garantie gegeven op verlaagde fees,

Artikel 14 :

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen gelden de volgende betalingsmodaliteiten :

Betalingsmodaliteiten

  1. Eén derde van de afgesproken som wordt betaald bij ondertekening van de overeenkomst.
  2. Een tweede derde wordt betaald bij het doorsturen van minimum 3 rapporten van potentiële kandidaten.
  3. Het saldo wordt betaald nadat er een overeenkomst met een aanbevolen kandidaat is ondertekend.

Het honorarium van The Future Alliance dient betaald te worden, eender uit welke bron de kandidaat is aangebracht.

Mocht de klant in het kader van deze opdracht of binnen een periode van 24 maanden na het beëindigen van de betreffende search nog andere door de dienstverlener aanbevolen en voorgestelde kandidaten aanwerven, zal de fee voor elke volgende aanwerving verminderd worden tot 2/3 (twee derden) van het honorarium voor de originele opdracht.

Wanneer kandidaten die werden doorverwezen naar de klant – zonder dat er een formeel contract werd opgesteld –
door de klant worden aangeworven, dan zal door de klant een finders fee worden betaald aan The Future Alliance gelijk aan 2 bruto maandlonen van de aangeworven kandidaat. In dit geval is geen garantiebepaling van toepassing; enkel indien een volledige fee betaald wordt, gelden de garantieregels zoals omschreven in artikel 13. Indien de klant de betreffende kandidatuur reeds in zijn bezit heeft, zal hij dat per kerende schriftelijk laten weten, zoniet wordt de kandidaat aanvaard als zijnde aangebracht door The Future Alliance.

Indien de klant vraagt om de missie gedurende meer dan 1 maand stop te zetten, dan wordt dit aanschouwd als zijnde een definitieve stopzetting van de missie en zal The Future Alliance de algemene voorwaarden toepassen zoals voorzien bij een beëindiging van een missie (art. 5).

Artikel 15 :

De klant zal een eerste shortlist toegeleverd krijgen zoals in het intake rapport bepaald. Indien de klant kan aantonen op basis van de non-negotiables criteria dat hij niet zijn gading vindt in de eerste shortlist (maximum3 rapporten), dan zal The Future Alliance een tweede shortlist verzorgen en aan de klant toeleveren (3 rapporten). Indien de klant niet kan aantonen op basis van de non-negotiables criteria dat hij niet zijn gading vindt in de 2de shortlist, zal de klant een extra shortlist factuur ontvangen en betalen alvorens The Future Alliance volgende kandidaten voorstelt.

Artikel 16 :

Elke factuur van The Future Alliance is door de klant definitief aanvaard indien deze niet binnen de 7 dagen na ontvangst betwist wordt via aangetekend schrijven, waarbij de redenen van betwisting worden uiteengezet.

De facturen dienen te worden betaald 7 dagen na factuurdatum via overschrijving op de rekeningnummers vermeld op de facturen.

Elke vervallen en onbetaalde factuur ouder dan 30 dagen zal, van rechtswege, zonder voorafgaandelijke aanmaning, verhoogd worden met een verwijlintrest van 9 % per jaar tot op de datum van algehele betaling.  De conventionele rentevoet van 9 % blijft ook na een eventuele dagvaarding van kracht. De administratiekosten voor aanmaning zullen samen met de interest worden aangerekend en bedragen 75 euro.

Bij wanbetaling van één of meer vervallen facturen zal The Future Alliance niet verplicht zijn verdere diensten uit te voeren volgens welke overeenkomst ook en tevens behoudt zij zich de mogelijkheid voor om, zonder voorafgaandelijke kennisgeving elke verdere toegang tot haar diensten stop te zetten en wordt het contract van rechtswege ontbonden ten laste van de klant die onverminderd tot betaling van het volledige contract gehouden is.

Artikel 17:

Behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen is het The Future Alliance toegestaan in het kader van haar activiteiten om de naam van de klant  te vermelden in haar communicatie. Deze vermelding is een vermelding van de bedrijfsnaam zonder meer en zal geen andere informatie bevatten.

Artikel 18 :

Bij het opstarten van de procedure stemt u ermee in dat The Future Alliance gebruikt maakt van afbeeldingen uit uw communicatie-uitingen. De afbeeldingen kunnen worden gebruikt in vacatures en eventueel in referenties, tenzij vooraf anders aangegeven. U blijft de enige en exclusieve eigenaar van de beelden.

Artikel 19 :

De klant gaat met de leverancier een exclusiviteitscontract aan. Gedurende de looptijd van het contract zal de klant geen andere kantoren inschakelen voor dezelfde opdracht. Als andere kandidaten zich spontaan aanmelden, zullen deze worden doorverwezen naar The Future Alliance.

Artikel 20 :

Elk geschil dat zich voordoet tussen The Future Alliance en de klant, valt uitsluitend onder het Belgische recht en alleen de rechtbanken te Gent zijn bevoegd.